18. 5. 2019

Pražský lingvistický kroužek

Pražský lingvistický kroužek byl jednou z nejvlivnějších škol jazykovědného myšlení před druhou světovou válkou. Prostřednictvím svých členů jako byli Roman Jakobson nebo René Wellek, ovlivnil moderní americkou lingvistiku i jazykovědce po celém světě. Přestože 'klasické období' Kroužku je možné datovat rokem 1926, kdy se konalo první zasedání. Kroužek má své kořeny již v dřívějších pracích jeho členů, v jejichž díle také pokračovala činnost kroužku i po jeho zániku.

sada slov

Mezi zakládající členy patřily osobnosti jako Vilém Mathesius (prezident PLK-u až do jeho smrti v roce 1945), Roman Jakobson, Nikolaj Trubeckoj, Sergej Karcevskyj, Jan Mukařovský, a mnoho dalších, kteří se začali scházet v polovině dvacátých let minulého století, aby mohli diskutovat o věcech společného zájmu.

Zpočátku nepravidelné schůzky s přednáškami a diskusí se postupně vyvinuly do pravidelných setkání. První výsledky spolupráce členů Kroužku byly předloženy ve společných tezích připravených pro První mezinárodní kongres slavistů v Praze 1929. Tyto teze byly později publikovány v nově založené publikační sérii Travaux du Cercle Linguistique de Prague.

Théses nastínily směr, kterým se poté vydali členové kroužku ve svých pracích. Mezi základní pojmy v nich vytýčené patřily: přístup ke studiu jazyka jako synchronního systému, který je zároveň dynamický, funkčnost jazykových jednotek a důležitost společenské funkce jazyka.

Po válce činnost Kroužku postupně ustala a pokračovala převážně v individuální práci jeho dřívějších členů a jejich žáků. Teprve 60. léta dvacátého století přinesla znovuobnovení předválečných tradic, které vyústilo v publikaci Travaux Linguistique de Prague stavící na bohaté pražské jazykovědné tradici. S nástupem 'normalizace' 70. let byla však bohužel činnost nového Kroužku nedobrovolně přerušena.
sada slov

Spolu s politickými změnami roku 1989 se aktivity Kroužku začaly pomalu obnovovat. Díky úsilí českých jazykovědců, zejména Prof. Petra Sgalla a Prof. Oldřicha Lešky, započal kroužek pravidelná setkání na témata nového výzkumu i dějin jazykovědy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup